آلبوم من ◂ دورۀ پنجاه‌وهفتم ویرایش، روزنامۀ شهرآرا